महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२४ अंतर्गत एक हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री


मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने  अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या चार वर्षे मुदतीच्या एकूण रुपये १००० कोटींच्या रोखे विक्रीची सूचना दिली आहे. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. तसेच राज्य शासनाच्या क्र.एलएनएफ . १०.१९ /प्र.क्र.१० / अर्थोपाय , दिनांक १६ मे , २०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारणअधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींचे अधीन राहील.


कर्जाचा उद्देश :- या  कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्रसरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल.  भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २ ९ ३ ( ३) अन्वये हे  कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमतीघेण्यात आली आहे.


कार्यप्रणाली :- शासकीय रोख्यांची विक्रीभारतीय रिझर्व्ह बँक , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ द्वारे दिनांक १६ मे , २०१ ९ च्या सुधारितसर्वसाधारण अधिसूचना क्र . एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र . १० / अर्थोपाय , परिच्छेद ६.१मध्ये अधिसूचनेत निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.


अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान :- राज्य शासनाच्यासर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र .१० / अर्थोपाय , दिनांक १६, मे , २०१ ९ मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार ( सुधारित ) एकूण अधिसूचित केलेल्याशासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांनावाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्तएक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.


लिलावाचादिनांक व ठिकाण :- भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक २२ सप्टेंबर , २०२० रोजी त्यांच्याफोर्ट , मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक२२ सप्टेंबर, २०२० रोजी खालीलप्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग सोल्यूशन (ई कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करण्यात यावेत :


(अ) स्पर्धात्मक बिडस्संगणकीय प्रणालीद्वारे , रिझर्व बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई – कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत.


(ब) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँकऑफ इंडिया, कोअर बँकीग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.००वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत.


लिलावाचानिकाल :- लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फ त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल . यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक २३सप्टेंबर , २०२० रोजी करण्यात येईल .


अधिदानाची कार्यपद्धती :- यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडूनदिनांक २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी रिझव्ह बँक ऑफ इंडिया , फोर्ट , मुंबई यांच्या कार्यालयातरोखीने , बँकर्स धनादेश / प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँकऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वीअधिदानाने प्रदान करण्यात येईल.


कर्जरोख्याचा कालावधी :- कर्जरोख्याचा कालावधीचार वर्षांचा असेल. रोख्याचा कालावधी हा दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२० रोजीपासून सुरू होईल.


परतफेडीचा दिनांक : – दिनांक २३ सप्टेंबर , २०२४ रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल. व्याजाचा दर. – अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसालदर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक २३ मार्च आणि २३ सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल. कर्जरोख्याची पात्रता. – शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकींग विनियमअधिनियम, १ ९ ४ ९ खालील कलम २४ अंतर्गत संवैधानिक रोकड सुलभता गुणोत्तर ( SLR ) याप्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. कर्जरोखे हे पुनः विक्री – खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील.


अशी माहिती वित्त विभागाच्या १७ सप्टेंबर २०२० च्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलीआहे.