हवेली तालुक्यात शोभेची दारु व फटाके विक्रीचे परवाने देण्यात येणार


पुणे : दिपावली उत्सवनिमित्त सन 2020 साली हवेली तालुक्यात शोभेची दारु व फटाके विक्रीचे परवाने उपविभागीय अधिकारी हवेली, उपविभाग, पुणे यांचे कार्यालयाकडून देण्यात येणार आहेत. शोभेची दारु व फटाके विक्रीची मुदत ही दि. 22 नोव्हेंबर 2020 अखेर पर्यंत अमंलात राहणार असून परवान्याची मुदत संपल्यानंतर परवाना धारकांनी शिल्लक राहीलेला माल जवळ ठेवू नये तो माल कायमस्वरुपाचा परवाना असलेल्या परवानाधारकाजवळ ठेवणे आवश्यक आहे. असे उपविभागीय दंडाधिकारी, हवेली यांनी प्रसिदधी पत्रकान्वये कळविले आहे.


हवेली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात 12 नोव्हेंबर 2020 पुर्वी साध्या कागदावर रुपये 10 चा कोर्ट फी स्टॅम्प तिकीट लावून अर्ज करावा. अर्जावर 10 रुपयाचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे आवश्यक आहे तसेच ज्या जागेत शोभेची दारु व फटाके विक्रीचा व्यवसाय करावयाचा आहे. त्या जागेचा मिळकत रजिस्टरचा उतारा अथवा सदर जागा दुसऱ्याच्या मालकीची असेल तर त्याच्या नावे असलेल्या सदर मिळकतीचा रजिस्टर उतारा सदर व्यवसायासाठी जागेचा वापर करण्यास संबंधितांचे 100रूपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र, पोलिस निरीक्षक सहा पोलीस निरीक्षक/उपनिरीक्षक यांचा शोभेची दारु व फटाके साठा व विक्री करणेच्या सुरक्षततेबाबत आणी दंड व शिक्षा झाली आहे किंवा कसे ? याबाबतचे प्रमाणपत्र तसेच नाहरकत प्रमाणपत्र व व्यवसायाची जागा सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र, मागील वर्षाच्या परवान्याची झेरॉक्स प्रत, तात्पुरता फटाका विक्री परवाना रूपये 600 (भारतीय स्टेट बँक शाखा, पुणे येथे) या कार्यालयाकडील चलनाद्वारे भरावी व चलन अर्जासोबत जोडावे, कोविड-19 च्या नियमावलीनुसार (मास्क, सोशल डिस्टनसिंग व इ.) नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.


शोभेची दारु व फटाके विक्रीची मुदत 22 नोव्हेंबर 2020 अखेरपर्यंत अंमलात राहील. परवान्याची मुदत संपल्यानंतर परवाना धारकांनी शिल्लक राहीलेला माल जवळ ठेवू नये तो माल कायमस्वरुपाचा परवाना असलेल्या परवानाधारकांजवळ ठेवणे आवश्यक आहे. असेही उपविभागीय दंडाधिकारी, हवेली यांनी कळविले आहे.